Fyzická ochrana objektov

Fyzická ochrana objektov je najviac používaný spôsob chránenia verejných priestorov a ochrany osôb a majetku. Zabezpečenie objektu formou fyzickej ochrany je stráženie objektu alebo objektov pracovníkom SBS podľa potreby klienta, teda aj nepretržitá 24 hodinová ochrana. 

Fyzické stráženie objektov

Fyzická ochrana osôb a majetku je náplňou našej bezpečnostnej služby. Fyzická ochrana objektov je jednou zo služieb, ktoré ponúkame. A nielen to. Aby stráženie a ochrana objektu mohli dokonale fungovať, musia byť ich jednotlivé zložky prepojené.

Fyzická ochrana je tvorená systémom technických a organizačných opatrení zabraňujúcich neoprávnenému nakladaniu s majetkom (neoprávnené užívanie, poškodenie, zničenie alebo odcudzenie hmotného a nehmotného majetku), alebo smerujúcich k zaisteniu bezpečnosti osôb.

Fyzická ochrana, stráženie objektov a budov

 • priemyselných objektov
 • stavebných plôch a strojov
 • logistických areálov
 • administratívnych budov
 • hotelov
 • bytových domov s recepčnou službou
 • iných objektov

Ochrana osôb 

Podľa priania zákazníka je vykonávaná fyzickou osobou za použitia všetkých zákonných prostriedkov, potrebných na zabezpečenie zdravia a majetku občana.

Ochrana osôb je vykonávaná špeciálne vyškolenými pracovníkmi - naša súkromná bezpečnostná služba dbá na to, aby ochrana osôb bola naozaj profesionálna. Podľa želania zákazníka môže byť ochrana osôb vykonávaná pracovníkmi oblečenými buď v uniformách či v civilnom obleku. Našou firmou je však zabezpečovaná nielen ochrana osôb, ale aj ochrana majetku.

Strážna služba

Kontrolnú činnosť vykonávajú na personálnych, nákladných a iných vstupoch do objektu zákazníka. Kontrolujú vstupy, výstupy a rizikové priestory z hľadiska výskytu podozrivých osôb v objekte. Pracovníci tiež vykonávajú obhliadkovú činnosť.

Fyzická ochrana je najstaršou a doteraz najčastejšie používanou formou zabezpečovaní ochrany objektov. Chráni nielen pred neoprávneným vstupom, vandalizmom, únikom informácií, krádežou či inú majetkovú ujmou, ale tiež pred sabotážou alebo ohňom. Z hľadiska ochrany objektov možno definovať niekoľko foriem fyzickej ostrahy; strážna služba, bezpečnostný dohľad, ochranný sprievod, kontrolne priepustkovú činnosť a bezpečnostný výjazd (zásah). Podľa dôležitosti a bezpečnostného významu je zabezpečovaná vyškolenými zamestnancami.

Služby fyzickej ochrany a bezpečnostného dohľadu môžu byť nepretržité aj dočasné, vnútorné aj vonkajšie.

Čo je fyzická ochrana objektov?

Fyzická ochrana objektov a areálov je realizovaná predovšetkým pravidelnou činnosťou dohľadu činností strážnych pracovníkov, ktorí vykonávajú aktívne bezpečnostné pochôdzky priamo v objekte. Takých strážnikov môže byť aj viac - v závislosti na rozlohe areálu. Efektívny obchôdzkový systém a vzájomná komunikácia zvyšuje účinnosť ochrany. Fyzická ochrana sa užíva najmä u väčších firemných areálov, parkovísk, skladov a rozľahlých verejných alebo súkromných objektov.

Fyzická ochrana objektov


Vzhľadom k dlhoročným skúsenostiam so zabezpečením a fyzickou ochranou našim klientom poskytujeme aj bezpečnostné služby na ochranu rôznych typov objektov. S touto úlohou nám tiež napomáha implementácia moderných technológií, vďaka ktorým môžeme spoľahlivo sledovať a spravovať napríklad aj zoznam príchodov a odchodov automobilov a evidovať stav. Všetko s možnosťou poskytnutia vzdialenej kontroly priamo klientovi v reálnom čase.

Fyzická ochrana od súkromnej bezpečnostnej služby

ochrana objektov

Ponúkame ochranu priemyselných objektov a zón. Do týchto priestorov ponúkame tak fyzickú ochranu, tak kamerové systémy aj pripojenie na stredisko registrácie poplachov. V tejto oblasti máme bohaté skúsenosti, ktoré sme čerpali priamo zo úspešného zabezpečenia konkrétnych objektov.

Vonkajšia aj vnútorná ochrana objektov

Zabezpečujeme vnútornú aj vonkajšiu fyzickú ochranu objektov a ochranu majetku. Fyzická ochrana objektov a ochrana majetku zaručí bezpečnosť vášho objektu pred nežiaducim vniknutím do objektu, krádežami alebo cieleným ničením majetku. Naša bezpečnostná služba zabezpečí vchod do budovy a pravidelnú kontrolu vjazdu a výjazdu automobilov do a z objektu, vrátane záznamu do knihy príchodu a odchodu. Bezpečnosť objektu je tiež zaistená pravidelnými obchôdzkami pracovníkmi ostrahy.

Nespoliehajte sa len na elektronickú ochranu a kamerový systém! Ty zlodeja nezadržia. Elektronické systémy len (v prevažnej väčšine) oznámia narušenie objektu a potom záleží na dobe dojazdu zásahovej skupiny. Kamerový systém občas pomôže k neskoršej identifikácii páchateľa. Ale to už býva škoda spôsobená a jej náprava trvá dlho.

Pripojenie bezpečnostných systémov na pult centrálnej ochrany

Aby bola ochrana objektov na čo najvyššej úrovni zabezpečenia, odporúčame bezpečnosté systémy pripojiť na pult centrálej ochrany, ktorý umožňuje 24-hodinovú ochranu objektu prostredníctvom dohľadového centra. V prípade registrácie poplachu vysielame vlastú zásahovú skupinu kdekoľvek na Slovensku k prevereniu narušenia.

Účinnosť fyzickej ochrany je možné neustále zvyšovať, a to prepojením s bezpečnostnými technológiami. Vďaka spojeniu zabezpečovacej techniky a ľudského faktora možno spravidla dosiahnuť vysokú efektivitu fyzickej ochrany pri súčastnom vynaložení rozumných finančných nákladov.

Strážne služby

Služby fyzickej ochrany a bezpečnostného dohľadu môžu byť nepretržité aj dočasné, vnútorné aj vonkajšie.

Stráženie a ochrana objektov podľa zákazníka

Forma stráženia vychádza zo špecifikácie požiadaviek zákazníka a kritérií, ktoré zákazník stanoví pre konkrétny strážený objekt.

Stráženie objektov a dostupné techniky ostrahy 

Kvalitné služby pri strážení a zaistení majetku firiem aj súkromných objektov. Strážime objekty ako fyzickou ostrahou, tak aj pomocou dostupnej techniky, najmä zabezpečovacieho zariadenia s prenosom signálu o narušení.

Výzbroj člena SBS:

-tonfa
-kaser 
-putá
-strelná zbraň

Naše bezpečnostné služby v oblasti fyzickej ochrany objektov, majetku a osôb sú zaistené skúsenými a preškolenými pracovníkmi, ktorých výberu venujeme vysokú pozornosť. Ponúkame kvalitné a komplexné služby založené na dlhoročnej tradícii a nadobudnutých skúsenostiach v odbore.

 • stráženie budov a objektov
 • stráženie majetku
 • ochrana osôb
 • kombinácia elektronických zabezpečovacích systémov
Fyzická ochrana objektov

Fyzické zabezpečenie objektov

Zabezpečenie fyzickej bezpečnosti a ochrana objektov je jednou z najdôležitejších súčastí integrovanej bezpečnosti každého podniku. Fyzická bezpečnosť – vyvážený súbor opatrení zameraných na predchádzanie krádežiam, nelegálnemu vstupu, predchádzanie iným mimoriadnym situáciám. 

Fyzická ochrana objektov našou bezpečnostnou službou

Pre ďalšie informácie o fyzickej ochrane objektov, vyplňte prosím kontaktný formulár. Analyzujeme súčasný stav zabezpečenia Vášho objektu a prípadne pripravíme jeho nový systémový plán zabezpečenia.

Kontaktný formulár Ochrana majetku a osôb