Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky prezákazníkov pri kúpe tovaru prostredníctvom elektronickéhoobchodu www.rejapco.sk.Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť od 01.07.2012, dňomzverejnenia na www.rejapco.sk

Všetkyvzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravenétýmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnýmiustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zneníneskorších predpisov. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle §52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnomznení, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní aplnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inejpodnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmitovšeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniamizákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskoršíchpredpisov.

PREDÁVAJÚCI
Predávajúcimtovaru prostredníctvom elektronického obchodu umiestneného nainternetovej adrese www.shop.rejaeu.skje spoločnosť REJA EU, s r.o..

A.ÚVODNÉ USTANOVENIA
A.1.Tieto obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky¨)obchodnej spoločnosti REJA EU, spol. s r.o., Partizánska cesta 76Bánovce nad Bebravou, IČO: 36337650, IČ DPH: SK2021865186, pričomspoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu,oddiel: Sro (ďalej len “predávajúci¨), upravujú vzájomnépráva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikajú v súvislostialebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len “kúpna zmluva¨)uzatvorené medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickouosobou (ďalej len “kupujúci¨), ktorá sa zaregistruje a objednási elektronicky tovar prostredníctvom elektronického obchodupredávajúceho.
A.2.Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvnýchstrán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenéna adrese www.shop.rekaeu.sk(ďalej len “webová stránka¨) a ďalšie súvisiace právnevzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba,ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná priobjednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
A.3.Ustanovené obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťoukúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené vslovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskomjazyku.
A.4.Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť a doplňovať.Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknutépo dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. 

B.UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
B.1.Na základe registrácie kupujúceho uskutočnené na webovej stránkemôže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania.Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovaťobjednávanie tovaru (ďalej len “užívateľský účet¨). Vprípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môžekupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru tiež bez registráciepriamo z webového rozhrania obchodu.
B.2.Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru jekupujúci povinný udávať správne a pravdivo všetky údaje. Údajeuvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ichzmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim vužívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcimpovažované za správne.
B.3.Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľskýmmenom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosťohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľskéhoúčtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť zaporušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
B.4.Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľskéhoúčtu tretím osobám.
B.5.Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to v tomprípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1rok (slovom: jeden) nevyužíva, či v prípade, keď kupujúciporuší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodnýchpodmienok).
B.6.Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byťdostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbuhardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadnenutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretíchosôb. 

C.UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
C.1.Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkajúcehopredávajúcim k predaju, a to vrátane uvedených cien jednotlivéhoponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátaneDPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a cenytohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, keď sú zobrazovanévo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzenámožnosť predávajúceho uzatvárať kúpnu zmluvu za individuálnedohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené nawebovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nenipovinný uzatvárať kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
C.2.Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladochspojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladochspojených s balením tovaru uvedených na webovom rozhraní obchoduplatia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územiaSlovenskej republiky.
C.3.Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár nawebovom rozhraní obchodu, alebo si kupujúci objedná tovartelefonicky. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:-objednávanomtovare, veľkosti tovaru, farbe tovaru, cene tovaru, množstve tovaru(počet kusov) - (objednávaný tovar “vloží¨ kupujúci doelektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),-adresedodania (kupujúci vyplní adresu dodania, v prípade, že ide oregistrovaného zákazníka, tak sa prihlási cez prihlasovacie menoa heslo),-spôsobplatby a dopravy tovaru.
C.4.Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnenéskontrolovať a meniť údaje, ktoré kupujúci vložil doobjednávky, a to s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať aopravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu klinkutím na tlačidlo“Odoslať objednávku¨. Údaje uvedené v objednávke súpredávajúcim považované za správne. Predávajúci bezprostrednepo obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdíelektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúcehouvedenej v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len“elektronická adresa kupujúceho¨).
C.5.Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktereobjednávky (množstva tovaru, výške kúpnej ceny) požiadaťkupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr.písomne, čitelefonicky).
C.6.Zmluvý vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručenímprijatia objednávky (akceptovaním), ktoré je predávajúcimposlané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresuelektronickej pošty kupujúceho. C.7.Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinnýuzatvoriť kúpnu zmluvu, a to hlavne s osobami, ktoré predtýmpodstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodnýchpodmienok).  Náklady vzniknuté kupujúcemu pri používaní komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie) si kupujúci hradí sám.

D.CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
D.1.Cena tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľakúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť v hotovosti vo firme REJAEU, s.r.o. Topoľčany alebo prostredníctvom Slovenskej pošty aspôsob dodanie tovaru na dobierku, kde sa úhrada tovaru realizujeprostredníctvom poštovej poukážky na účet predávajúceho.Výšku dobierky si určuje predávajúci sám.
D.2.Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiťpredávajúcemu tiež náklady spojené s balením.
D.3.V prípade platby v hotovosti v kamenných predajniach je kúpna cenasplatná pri prevzatí tovaru.
D.4.Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo stranykupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (bodC.5.), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslanímtovaru kupujúcemu.
D.5.Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemuje možné vzájomne kombinovať.
D.6.Pokiaľ je to v obchodnom styku obvyklé alebo pokiaľ je takstanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystavípredávajúci ohladne platieb uskutočnených na základe kúpnejzmluvy kupujúcemu daňový doklad - pokladničný doklad (priosobnom odbere), faktúru (pri dodaní tovaru slovenskou poštou aúhradou na dobierku). Predávajúci je platca dane z pridanejhodnoty. Daňový doklad - pokladničný doklad, vystaví predávajúcikupujúcemu po uhradení ceny tovaru osobne pri vyzdvihnutí tovarukupujúcim vo firme REJA EU, faktúru vystaví predávajúci a pošleju spolu s tovarom kupujúcemu. Kupujúci uhradí faktúru na účetpredávajúceho pri prevzatí tovaru na pošte cez poštovúpoukážku.

E.PREPRAVA A DODANIE TOVARU
E.1.Spôsob doručovania tovaru určuje kupujúci. Kupujúci určujepredávajúcemu, že kupujúci si tovar môže prevziať osobne vofirme REJA EU, s.r.o. alebo mu tovar predávajúci pošleprostredníctvom Slovenskej pošty, kde si kupujúci hradí aj výškupoštovného. Sadzbu poštovného si určuje predávajúci sám vzávislosti od veľkosti posielaného balíka podľa tarífSlovneskej pošty.
E.2.V prípade, že si kupujúci nevyzdvihe tovar osobne v kamennýchpredajniach v lehote, ktorú uviedol v objednávke, je kupujúcipovinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s uskladnenímtovaru.
E.3.Ďalšie práva a povinnosti strán pri prevzatí tovaru v kamennýchpredajniach môžu upravovať dodacie podmienky predávajúceho.

F.ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA
F.1.Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednostipredávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednostipredávajúceho, sa riadi všeobecne príslušnými záväznýmipredpismi (hlavne ustanoveniami § 612 a násl. Občianskehozákonníka).
F.2.Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec jezhodná s kúpnou zmluvou, hlavne za to, že je bez chýb. Pod zhodous kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť aúžitkové vlastnosti požadované zmluvou, predávajúcim, výrobcomalebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimiuskutočňované reklamy, poprípade akosť a úžitkové vlastnostipre vec takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkamprávnych predpisov, je k tomu zodpovedajúce množstvo, miera alebohmotnosť a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitieveci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
F.3.V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnouzmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou¨), má kupujúciprávo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladuvec uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľapožiadaviek kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; aknie je možný takýto postup, môže kupujúci požadovať primeranúzľavu z ceny veci alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť. To neplatí,pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvouvedel alebo rozpor s kúpnou zmluvu spôsobil sám. Rozpor s kúpnouzmluvou, ktorý sa prejaví počas 6 mesiacov odo dňa prevzatiaveci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí,pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
F.4.Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o veci použité,zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor skúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
F.5.Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho zavady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňujekupujúci u predávajúceho na adrese predajni.

G.ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
G.1.Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnejceny tovaru.
G.2.Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšiesúčasti webového rozhrania obchodu (vrátane fotografiíponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť,ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožňovať neoprávnenezasahovať či neoprávnene používať programové vybavenie aleboďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
G.3.Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhraniaobchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo inépostupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webovéhorozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používaťlen v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkovpredávajúceho, a ktorý je v súlade s jeho určením.
G.4.Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosťza vady vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovejstránky alebo v dôsledku používania webovej stránky v rozporu sjeho určením.

H.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ
H.1.Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, jeposkytovaná zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov,úplné znenie.
H.2.Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov:meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňovéidentifikačné číslo, emailová adresa, telefónne číslo (ďalejvšetko spoločne len ako “osobné údaje¨).
H.3.Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim,a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy apre účely zasielania informácií a obchodných oznámeniachpredávajúcemu.
H.4.Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (priregistrácii, vo svojom uživateľskom účte, pri objednávkeuskutočnené z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne apravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovaťpredávajúceho o zmene vo svojich osobných údajov.
H.5.Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúcipoveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.
H.6.Osobné údaje budú spracovávané na dobu neurčitú. Osobné údajebudú spracovávanévelektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenejpodobe neautomatizovaným spôsobom.
H.7.Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a žebol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutieosobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, žesúhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu kpredávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresupredávajúceho.
H.8.V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebospracovateľ (bod H.5.) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov,ktoré je v rozpore s ochranou súkromia a osobného životakupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údajenepresné s ohľadom na účel jeho spracovania, môže:-požiadaťpredávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,-požiadať,aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutýstav.(Môžesa jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciuosobných údajov). Predávajúci alebo spracovateľ odstránineodkladne závadný stav, pokiaľ je žiadosť kupujúceho uznanáza oprávnenú.
H.9.Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovanie svojich osobnýchúdajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať.
H.10.Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich stovarom predávajúceho na emailovú adresu kupujúceho a ďalejsúhlasí so zasielaním obchodných oznámeniach predávajúcim naemailovú adresu kupujúceho.

I.DORUČOVANIE
I.1.Pokiaľ sa nedohodne inak, všetká korešpondencia, ktorá súvisís kúpnou zmluvou musí byť druhej strane doručená písomne, a toelektronickou poštou. Kupujúcemu je doručované na emailovúadresu uvedenú v jeho užívateľskom účte.
I.2.Správa je doručená:-vprípade doručovania elektronickou poštou okamžikom jej prijatiana server prichádzajúcej pošty.

J.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY J.1.Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy na základe ustanovenia§ 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pripodomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskoršíchpredpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa prizásielkovom predaji"). J.2. Kupujúci- spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy vlehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu vsúlade s ustanoveniami§12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pripodomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskoršíchpredpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa prizásielkovom predaji"). Spotrebiteľ má právo v rámcitejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobnýmspôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a poniekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. J.3. Kupujúci- spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, žepredávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnostipodľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovompredaji. J.4. Odstúpenieod zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (faxom, e-mailomalebo poštou). J.5. Odstúpenieod kúpnej zmluvy  musí obsahovať identifikáciu kupujúceho,číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob,akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä čísloúčtu alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnejzmluvy je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu spríslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu,dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a to osobne alebovo forme poistenej zásielky. J.6. Vprípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemutovar, ktorý nie je používaný, nachádza sa v originálnezapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný,vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovaruvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť vlehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy adoručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účetkupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom, e-mailomalebo poštou). J.7. Vprípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemutovar, ktorý je používaný a je poškodený alebo neúplný, vrátipredávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenúv záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú vsúlade s ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotoujeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deňpoužívania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodnéhostavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnejzmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodomna účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (faxom,e-mailom alebo poštou). J.8. Vprípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených vtomto odseku obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nieje platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiťkupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov,spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu. K.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
K.1.Pokiaľ vzťah súvisiaci s používaním webovej stránky aleboprávny vzťah zložený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný(zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadislovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľavyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
K.2.Ak niektoré ustanovenie obchodných podmienok sú neplatné aleboneúčinné, alebo sa  neplatným a neúčinným stanú,namiesto neplatných ustanoveniach nastúpi ustanovenie, ktoréhozmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje.Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie jedotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmena a doplnky kúpnejzmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
K.3.Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovanápredávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

REKLAMAČNÝPORIADOK A ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Reklamačnýporiadok spoločnosti REJA EU, s r.o. Reklamačný poriadok nadobúdaúčinnosť dňom zverejnenia na www.rejaeu.ska tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v zneníneskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Zb. Ochodnéhozákonníka.
Reklamačnýporiadok sa vzťahuje na predaj tovaru spoločnosťou REJA EU, s r.o. zákazníkom, ktorých je možné definovať ako spotrebiteľa vzmysle zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len“zákon o spotrebiteľovi¨) a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskyzákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Ob.z.¨).Spotrebiteľom, podľa § 2 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochranespotrebiteľa, sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktoránakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebopre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Zákonom č. 513/1991Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len Obch.z.) sa riadiapodnikateľské subjekty, ktoré výrobky alebo služby nenakupujúako koncový užívateľ, ale za tým účelom, aby vykonávaliďalšie podnikateľské činnosti alebo v súvislosti s toutopodnikateľskou činnosťou. Zákonom č. 513/1991 Zb. Obch.z. sariadia aj reklamačné podmienky.
Predávajúci:-spoločnosť REJA EU, s r.o.Kupujúci:-spotrebiteľ (podľa § 2 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochranespotrebiteľa) a podnikateľské subjekty, ktoré si kúpili tovar naelektronickom obchode www.shop.rejaeu.sk
Tentoreklamačný poriadok informuje spotrebiteľov o rozsahu, podmienkacha spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len“reklamácia¨). Poskytuje informácie o tom, kde je možnéreklamáciu uplatniť, o vykonaní záručných opráv a postup priprijímaní a vybavovaní reklamácií na tovar zakúpený naelektronickom obchode shop.rejaeu.sk. Vadou tovaru sa rozumievzniknutý nedostatok na tovare, ktorý čiastočne, alebo úplneznemožňuje jeho ďalšie použitie. Reklamáciou sa rozumieuplatnenie zodpovednosti za vady tovaru. Iba tovar zakúpený a úplnezaplatený na elektronickom obchode predávajúceho je možnéreklamovať. Reklamovať sa môže iba taký tovar, ktorý vykazujevady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a natento tovar sa vzťahuje záruka. Predávajúci je povinnýinformovať kupujúceho o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátaneúdajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávanízáručných opráv.
Predávajúcizodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitímalebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenunezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena¨ (podľa § 619 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Ob.z.).
Napoužitý tovar je záručná doba 12 mesiacov. Predávajúcinezodpovedá za vady v tom prípade ak:-bolaposkytnutá zľava z ceny tovaru,-vzáručnej dobe vznikli vady v dôsledku opotrebenia tovarunesprávnym či nadmerným používaním tovaru, či uplynula dobaživotnosti tovaru. V prípade, ak sa prejavia vady na tovare do 6mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim a zaplatenia kúpnejceny tovaru platí, že tovar mal vadu už pri predaji, akpredávajúci nepreukáže opak. V tomto prípade predávajúcizodpovedá za vadu bez toho, aby sa museli skúmať podmienkyzáručnej doby.
Záručnádoba na tovar objednaný na internetovom obchode shop.rejaeu.sk ještandardne 24 mesiacov, ak nie je na obale alebo na návode k nemupripojenom určená iná záručná doba. Záručná doba začínaplynúť dňom prevzatia tovaru a zaplatenia za tovar kupujúcim.Životnosť tovaru nie je možné zamieňať so záručnou dobou. Pritovare, ktorý nepodlieha rýchlej kaze, alebo pri použitýchveciach, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú poprevzatí v záručnej dobe (záruka).
Dobaod uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keďkupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa dozáručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydaťkupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaníopravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúťzáručná doba znova od prevzatia novej veci.¨ ( podľa § 627ods. 1 a 2 zákona č. 40/1964 Zb. Ob.z.).
Akkupujúci požiada predávajúceho o písomné vystavenie záruky(záručný list), predávajúci je povinný poskytnúť záručnýlist v písomnej forme. Záručný list musí obsahovať:-obchodnémeno a sídlo predávajúceho,-obsahzáruky,-rozsaha podmienky záruky,-dĺžkuzáručnej doby,-údajepotrebné na uplatnenie reklamácie.Zazáručný list sa môže považovať aj faktúra alebo dodací list,ale predávajúci je povinný na týchto dokladoch vyznačiť dĺžkutrvania záručnej doby. Záručný list a doklad o zaplatení kúpnejceny je potrebné doložiť pri reklamácii. V prípade, žepredávajúci v záručnom liste určí iné podmienky záruky, taktieto majú prednosť pred ustanoveniami uvedenými v tomtoreklamačnom poriadku. Záručná doba daná predávajúcim máprednosť pred záručnou dobou uvedenou na tovare, ak je tátozáručná doba kratšia. V prípade, že na základe reklamáciedôjde k výmene tovaru, alebo dôjde k výmene časti tovaru,záručná doba začína plynúť znova odo dňa prevzatia novéhotovaru. Ak záručná doba uplynie, zaniká právo reklamovať vadytovaru.
Kupujúcisi môže právo zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) uplatniť ibav tej kamennej predajni, kde si tovar osobne zakúpil a kupujúcemupostačuje na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady doklad ozakúpení (pokladničný doklad). Rovnako má kupujúci právo navýmenu tovaru a právo na primeranú zľavu uplatniť si v kamennejpredajni, kde si tovar osobne zakúpil. Ak sa jedná o reklamáciu,ktorá si nevyžaduje odborné posúdenie ani osobitné odbornéznalosti, je možné, že ju predávajúci vyrieši do trochpracovných dní. Do týchto troch pracovných dní sa nezapočítavačas, ktorý je potrebný na odborné posúdenie vady. Predávajúcije povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní,výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie (podľa§ 18 ods. 4  zákona č. 250/2007 zákon o spotrebiteľovi).
Kupujúcije povinný sám si tovar prezrieť a skontrolovať jeho kvalituihneď po jeho zakúpení. V prípade, že kupujúci nevyužilmožnosť skontrolovať si tovar, predávajúci za vady na tovarenezodpovedá.Aktovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu vkamennej predajni, kde si tovar zakúpil. Kupujúci prinesie navlastné náklady tovar do predajne, kde si tovar zakúpil a vyplníreklamačný formulár, ktorého vzor je umiestnený aj nainternetovej stránke predávajúceho. Vo formulári uvedie kupujúcikontaktné údaje, podrobne popíše druh a rozsah vád a aj to, akosa vada prejavuje a následne odovzdá vadný tovar. Vybaveniereklamácie sa vzťahuje len na tie vady, ktoré sú uvedené voformulári na uplatnenie reklamácie. Pre účely reklamácie sa zaviackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednejodstrániteľnej vady viac ako dvakrát. Pre účely reklamácie saza väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyttri a viac rôznych odstrániteľných vád súčasne.
Reklamačnékonanie na tovar začína plynúť dňom, kedy kupujúci doručíosobne tovar do kamennej predajni, kde si tovar zakúpil a vyplnítam reklamačný formulár. Predávajúci v deň začatiareklamačného konania vydá kupujúcemu doklad o prijatí reklamáciev takej forme, ako si určí predávajúci. Na tomto doklade musiabyť povinne uvedené vady tovaru a deň začatia reklamačnéhokonania. Na základe tohto dokladu si kupujúci opätovne vyzdvihnereklamovaný tovar v kamennej predajni.
Predávajúcije povinný opravu tovaru vykonať v lehote dohodnutej pri predajitovaru medzi predávajúcim a kupujúcim. Reklamáciu vybavípredávajúci zákonom ustanovenej lehote, najneskôr do 30kalendárnych dní od začatia reklamačného konania, o čompredávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad (reklamačnýprotokol o vybavení reklamácie, list s vyrozumením o vybaveníreklamácie, sms správu s informáciou o vybavení reklamácie). Vtermíne do 30 kalendárnych dní má kupujúci nárok na to, aby mubezplatne, včas a riadne vadu odstránili. V tejto lehote jepredávajúci vadu povinný odstrániť, alebo predávajúci máprávo vymeniť chybný tovar za taký tovar, ktorý má obdobné aporovnateľné technické parametre.
Aksa jedná o takú vadu, ktorá je odstrániteľná, bude reklamáciavybavená nasledujúcim spôsobom:-predávajúcizabezpečí odstránenie vady,-predávajúcivymení chybný tovar (na rozhodnutí predávajúceho závisíurčenie spôsobu vybavenia reklamácie a kupujúci sa nemôžedomáhať určenia vybavenia reklamácie).Aksa jedná o takú vadu, ktorá je neodstrániteľná, alebo o jednuviackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší početrôznych odstrániteľných vád, ktoré kupujúcemu bránia tomu,aby tovar mohol byť riadne užívaný ako  bez vady, vybavípredávajúci reklamáciu tak, že:-vymenítovar za tovar ten istý, alebo za taký, ktorý má lepšietechnické parametre,-alebov prípade, že predávajúci nemôže tovar vymeniť za iný, vybavíreklamáciu takým spôsobom, že vystaví dobropis na vadný tovar.Pokiaľnie je možné, aby bola kupujúcemu reklamácia vybavená zákonomustanovenej  lehote 30 kalendárnych dní, predávajúci jepovinný po uplynutí 30 kalendárnych dní vybaviť reklamáciu tak,ako keby sa jednalo o neodstániteľnú vadu.Akbude reklamácia uznaná, predávajúci je povinný vrátiťkupujúcemu kúpnu cenu tovaru, ak reklamácia nebude uznaná,kupujúci obdrží tovar späť spolu s písomným vyjadrením akupujúci je povinný pri neuznanej reklamácii tovar prevziať.
Akkupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov odkúpy tovaru môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutímlen na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledokodborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradunákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace sodborným posúdením. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po12 mesiacoch od kúpy tovaru a predávajúci ju zamietol, v tomprípade je predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácieuviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odbornéposúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenejosobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s týmsúvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bezohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odbornýmposúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môžereklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdeniazáručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemuuhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetkynáklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s týmsúvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenúreklamáciu nemožno zamietnuť.
Predávajúcibude kupujúceho informovať o výsledku reklamácie telefonickyalebo mailom a spolu s reklamovaným tovarom obdrží kupujúci vzásielke aj reklamačný protokol, alebo si kupujúci tovar osobnevyzdvihne v kamennej predajni, kde sa začalo reklamačné konanie.Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatneníreklamácie, pričom v tomto potvrdení musia byť presne označenévady tovaru. Odvolanie voči výsledku riešenia reklamácie je možnépodať do 14 dní od doručenia rozhodnutia.
Poskončení reklamačného konania predávajúci vyzve kupujúceho(mailom, telefonicky, sms), aby si od predávajúceho prevzalreklamovaný tovar. Po tejto výzve je kupujúci povinný bezodkladnesi prevziať reklamovaný tovar najneskôr do 15 dní v kamennejpredajni, kde sa začalo reklamančné konanie. V opačnom prípade,ak si kupujúvi po výzve predávajúceho neprevezme reklamovanýtovar do 15 dní,  je predávajúci oprávnený účtovaťpaušálnu náhradu za každý deň uloženia tovaru vo výške 1,70€.Túto paušálnu náhradu môže predávajúci účtovať aj za každýzačatý deň uloženia po uplynutý lehoty na prevzatie tovaru.Odovzdanímopraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru,vyplatením zľavy z ceny tovaru sa reklamačné konanie považuje zaukončené.
Kupujúcisi nemôže uplatniť záruku na vady, o ktorých ho predávajúcivopred informoval. Kupujúcemu zaniká u predávajúceho nárok nauplatnenie záruky ak:-nepredložídoklad o zaplatení, dodací list alebo záručný list,-prikúpe tovaru neoznámi zjavné vady,-uplyniezáručná doba tovaru,-kupujúcimechanicky poškodí tovar,-tovarpoužíva v takých podmienkach, ktoré neodpovedajú svojouvlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenémuprostrediu,-zlezaobchádzal a obsluhoval tovar a zanedbal starostlivosť o tovar,-tovarpoškodil nadmerným zaťažením, alebo ak tovar používal vrozpore s podmienkami, ktoré sú udané v dokumentácii, všeobecnýmizásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predmismiplatnými v SR,-tovarpoškodil neodborným zásahom, vodou, ohňom, statickou aleboatmosférickou elektrinou,-dotovaru zasiahli neoprávnené osoby. Ustanovenia,ktoré výslovne nie sú upravené v tomto reklamačnom poriadku, savzťahujú na ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa aObčianskeho zákonníka.